VIS logo Vasa Idrottssällskap
Grundat 1907

Huvudsidan
Aktuellt
Kalender
Friidrott
Bowling
Oldboys
Kraftidrott
VIS på cykel
Vilande
Nice Run 2019
VIS Ärevarvet 2019
Styrelsen
Länkar
Arkiverade länkar
Så här funkar vi
Om VIS handbok
1. Inledning
2. Strategi
3. Ledn. och org.
4. Plan. & ekonom.
5. Träning < 14 år
6. Träning 14 - 18 år
7. Träning 18+
8. Hobby/motion
9. Tävl.arrang.
10. Info m.m.
11. Utvärdering
12. Bilagor
13. Blanketter
Arkiverade tävl.


Vasa Idrottssällskap rf
Storalånggatan 73
65100 VASA, Finland

Epost: info(at)vis.fi


02. Föreningens vision, mission och strategi

2.1 VISION

Vasa Idrottssällskap samlar närmare 200 barn och unga i åldern 7-14 i friidrottsskolan, och lyckas hålla kvar omkring 20 aktiva ungdomar i de äldre åldersklasserna inom friidrotten. VIS samlar även många äldre, föräldrar och andra, till motionsskolan, och de övriga sektionerna för bowling och kraftidrott lockar ständigt nya utövare. Föreningens totala medlemsantal år 2013 skall vara runt 1000.
Utgående från alla utövare utvecklas några idrottare per åldersgrupp fram till nationell och internationell toppklass, och dessa idrottare skall hela tiden få ett aktivt stöd av sin förening. Merparten av alla medlemmar kommer främst att engagera sig i föreningen för att ha en meningsfull hobby och få motion, och dessa ställer även upp som funktionärer och medhjälpare vid föreningens större evenemang. Sammantaget skall VIS vara en förening med stark sammanhållning, en förening där alla är stolta över att vara orange-svarta VIS-are.  

2.2 MISSION

Vasa Idrottssällskap är en av de ledande svenskspråkiga idrottsföreningarna i Vasa och Svenskfinland. Vasa Idrottssällskaps primära uppgift är att erbjuda ett organiserat idrottsliv på svenska i Vasa. VIS är även en förening som tror på mångfald, och välkomnar således även medlemmar som har finska eller andra språk än svenska som modersmål.
VIS är medlem i alla relevanta nationella specialförbund. För friidrottens del innebär det ett aktivt samarbete med det nationella förbundet SUL, men främst ändå med de finlandssvenska organisationerna FSI (Finlands Svensk Idrott) och SFI (Svenska Finlands Idrottsförbund) dess österbottniska distrikt ÖID Friidrott r.f. Speciellt inom FSI och ÖID verkar VIS aktivt för att utveckla friidrottens profil och position. VIS strävar efter att medvetet:    

 • Delta aktivt i alla ÖID- och SFI-mästerskap
 • Aktivt delta i SFI-serien
 • Delta i de finlandssvenska förbundens årsmöten, och även se till att VIS har representation i centrala organisationers styrelser

VIS vinnlägger sig om att aktivt bidra till en positiv utveckling av idrottslivet, inte minst friidrotten inom Svenskfinland och i landet i stort.  2.3 STRATEGI

I handboken anges en vision om hur verksamheten inom VIS skall utvecklas. Inom ramen för Varaslähtöprojektet har styrelsen för perioden 2009-2013 utgående från det så kallade resultatkortet (se bilaga) valt ut fyra tyngdpunktsområden som kan uppfattas som den strategi som skall resultera i att visionerna förverkligas:

2.3.1 Friidrottsskolan

 • En ökad satsning på tränarutbildning
 • Ökad information om friidrotten i lokalsamhället (skolorna) och aktivare rekrytering av unga friidrottare
 • Aktivera föräldrarna inom föreningen
 • Bevara och förstärka känslan av samhörighet genom att satsa på sammansvetsade tränarteam.

Genom fokuseringen på friidrottsskolan utvecklar föreningen även ett  fungerande medlemsregister (med barn och familjer, det nya familjemedlemsskapet; se kap. 4). Kommunikationen med familjerna bör även fungera bra via föreningens webbsida. Inom friidrottsskolan kunde utses en specifik rekryteringschef som fokuserar på rekryteringsarbetet; målsättningen är att nå 180 årliga licenser.

2.3.2 Ungdomsträningen

 • En ökad satsning på tränarutbildning
 • Förstärka känslan av samhörighet genom bl.a. en ökad satsning på lägerverksamhet
 • Ökat samarbete med andra föreningar (gemensamma träningar)
 • Aktivt rekrytera tränarhjälp utifrån för att få nya idéer

Under den aktuella perioden borde ungdomarna få åtminstone 2 läger per år. På FM-nivå borde föreningens ungdomar erövra 2-3 medaljer per år (en målsättning som redan år 2009 uppnåddes med råge). En speciell träningsgrupp för uthållighetslöpning skall grundas.

2.3.3 Motion

 • Motionsskolan skall göras känd i regionen
 • VIS marknadsförs som en förening för alla åldersgrupper
 • Eftersträvas ett samarbetsavtal med Botniahallen
 • Utveckla samarbete med läkare (främst ortopeder) – skapa ett stödnät för verksamheten. Detta stödnät gynnar även de aktiva tävlingsidrottarna
 • Utbildning av ledare för motionsskolan
 • Satsning på goda och attraktiva föreläsare

Under perioden eftersträvas 20-40 aktiva deltagare i motionsskolan (betalande deltagare).

2.3.4. Kalevaspelen 2013

Våren 2009 blev det klart att Vasa kommer att få arrangera Kalevaspelen 2013. En av de viktigaste framgångsfaktorerna var aktiviteten från VIS sida, såväl i form av formulerande av ansökningar och samarbetsinitiativ gentemot övriga föreningar och inte minst gentemot Vasa stads ledning, som i kraft av den goda renommé föreningen redan har som arrangör av stora tävlingar.

Under perioden fram till tävlingarna blir det speciellt viktigt att satsa på:

 • Gott samarbete med Vasa stad, med sikte på en renovering av Karlsplan under 2012
 • Få fram goda och kunniga projektdragare
 • Etablera samarbete med stora samarbetspartners

På vägen mot Kalevaspelen är det skäl att bevara och förstärka en utbildad och inspirerad funktionärskår genom att regelbundet arrangera större tävlingar. Under år 2009 arrangerades såväl Hall-FM och den nordiska u20-landskampen, och inför 2010 finns bl.a. planer på att arrangera Nordiska mästerskap i gång. Styrelsen har även beslutat att 2010 ägnas åt att förbereda en god ansökan av en Elittävling år 2011.
Via dessa fyra tyngdpunktsområden har styrelsen fastställt sex olika målsättningar för perioden 2009-2013:

1) Etablera samarbete med 4 huvudsakliga samarbetspartners (sponsorer). Ansvar: verksamhetsledaren
2) Föreningen skall ha minst 1000 medlemmar. Ansvar: styrelsens viceordförande
3) Ett ”Lyftet¬-avtal” för alla i åldern 14-22 år. Ansvar: friidrottssektionens ordförande
4) Aktivera medlemmar inom motionsidrotten. Ansvar: verksamhetsledaren
5) Upprätthålla nivån på tävlingsverksamheten
6) Trygga tjänsten som verksamhetsledare

 VIS tuloskortti (arbetsversion)


2.4 VÄRDERINGAR

Vasa Idrottssällskaps värderingar kan sammanfattas i följande värden:

Hederlighet
- Eftersträva ett sportsligt uppträdande i alla situationer
- Totalt avståndstagande från all form av dopning och fusk 

Hänsyn
- Visa hänsyn till varandra och respektera din medmänniska 
- Alla idrottar, motionerar eller deltar i föreningens verksamheten utifrån sina egna förutsättningar

Kamratskap
- Idrott och talkoarbete ger vänner för livet

Hälsofrämjande vanor
- Eftersträva hälsosamma matvanor och motionera/idrotta/träna regelbundet

Mångfald och mångsidighet
- I synnerhet barn men också vuxna skall ha rätt till ett mångsidigt idrottande
- Alla är välkomna till VIS – oberoende av språk, kön, etnisk bakgrund eller sexuell orientering

Trygghet i språket
- Varje barn och vuxen skall ha rätt till idrott på svenska i Vasa
- VIS är även öppen för medlemmar som talar finska och andra språk – verksamheten bedrivs i huvudsak på svenska 
  men i VIS betonar vi språkkunskaper och betydelsen av att kunna hjälpa till även på andra språk 


2.5 Idrott och etiska principer

Kommentar 9.11.2011:
Denna text är ännu ett utkast och kommentarer kan skickas till tom.gullberg(at)abo.fi.
Om inga korrigeringsförslag inkommer, blir texten i kraft fr.o.m. årsmötet 15.12.2011.
 

Hälsa, hänsyn och hederlighet betonas i föreningens verksamhet.
Betoningen av hänsyn innebär bland annat att varje individ – barn, ungdom och vuxen – skall respekteras för den han eller hon är. Tolerans är en ledstjärna i föreningens verksamhet. Ingen form av mobbning, rasism eller andra nedlåtande utryck om andra personer kan accepteras. 

Det är viktigt att barnen och ungdomarna lär sig att respektera varandra. Därför är det även viktigt att tränare och ledare inom föreningen i alla lägen tar sitt vuxenansvar.  Ett sådant ansvar innebär till exempel att man genast ingriper om man upptäcker att barn och ungdomar uppträder olämpligt mot varandra, eller till exempel gentemot idrottare från andra föreningar.  När idrottare uppträder som VIS-are är såväl ett uppseendeväckande alkoholbruk som rökning olämpligt, och det ligger på tränarnas och ledarnas ansvar att påtala detta. Föreningen kan inte betona hälsa om den inte lever som den lär.

Tränare och ledare skall alltid uppträda med stor respekt för de barn och ungdomar de leder. Detta innebär även respekt för varje individs integritet. Kränkande av barnens och ungdomarnas fysiska, psykiska eller sexuella integritet bör omedelbart beivras. Föreningen upplever inte att det är nödvändigt att skapa en stor kontrollapparat för att upptäcka och stävja olämpligt beteende, men såvida någon form av olämpligt beteende upptäcks finns det skäl att kontakta föreningens ledning – till exempel ordförande, sektionsordförande, träningschef eller knatteledare.  Misstankar om kriminella handlingar bör anmälas till polismyndigheter, antingen direkt eller genom föreningsledningens försorg.

Hederlighet innebär givetvis att inget som helst fusk tillåts. Användning av förbjudna preparat i syfte att förbättra prestationen – dopning – kan inte accepteras. Såvida dopning upptäcks inom föreningen har föreningens ledning en skyldighet att anmäla saken vidare till det nationella kontrollorganet. Såvida någon av föreningens idrottare ertappas vid dopningskontroll, kommer föreningen att fördöma idrottarens tilltag. Föreningens ledning bör samtidigt vara medveten om den svåra situation idrottaren i så fall försatt sig i, och ge idrottaren det stöd han/hon just då behöver.
Inom VIS överges inte en klubbkamrat vid motgång, inte heller vid sådan motgång som har sitt ursprung i kriminella eller oetiska handlingar. VIS motarbetar oetiskt och kriminellt beteende, men stöder även en föreningskamrats väg tillbaka till den hederliga och sunda idrotten.  ¨


2.6 MÅLSÄTTNINGAR

(Detta kapitel står tomt nu, men kommer årligen att fyllas på med de målsättningar som anges  i den verksamhetsplan som årsmötet godkänner. Därmed är strävan även att varje sektion skall vinnlägga sig om att skapa mera detaljerade verksamhetsplaner med mera konkreta beskrivningar av målsättningarna)


VIS Verksamhetsplan för 2011 (pdf) (issuu.com)
(Här finns verksamhetsplanen, som godkändes på senaste åtsmöte) Versionsnummer: 1.1

Versionshistoria:

Ändringsdatum:Ändat av:Vilka stora ändringar har gjorts i den nya versionen
9.11.2011Tom GullbergUppdateringa ang. etiska principer. kap 2.5. tillsatt och kap. 2.6 ny nummer. ver. 1.1.
29.9.2009Tom GullbergBehandlad och godkänd av styrelsen som startversion.
19.9.2009Tom GullbergAlla kapitel omarbetade och versionsnumret ändrad till 0.9.
16.3.2009Kenneth NorrgårdEn första vesion skapats, som ännu bör diskuteras och kommenteras och korrigeras


Sidan editerad 10.11.2011 14:52 av Kenneth Norrgård
 

Vasa Idrottssällskap © 2019